Genç Çiftçi Hibe Kredisi 2017 Başvurusu Ve Gerekli Evraklar

Köyden kente göçü engelemek içingenç çifticilere deskteklemek amacı ile genç çiftçi hibe müracaatı başlatıldı,  30 bin lira hibe desteği için başvurular 5 Mayıs’a kadar yapılabilecekdir.

Hükümet bu hibe destekteğinde yararlanacaklar için bir takım açıklamar yaptı : “Hibe almak için başvurularda takip edilmesi gerekli yol ve yöntemler bir önceki sene ile birebir aynı şekilde olacakdır. İlk başvurular, genç çiftçilerimiz tarafından internet üzerinden web tabanlı gencciftci.tarim.gov.trden kesin başvurular ise hibenin kullanılacağı kırsalın bağlı olduğu il, ilçe müdürlüklerine hibeyi alacaklı tarafında bizzat kendisine yapılacak.” Bağışlama kredisi projesine 41 yaşından gün almamış kişilerin başvurabileceğini önemle vurgulayan  hükümet, “Hibe desteğinden faydalanacak genç çiftçilerde, bildirinin resmi gazetede yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış, bir iş yerinde ücretli çalışan, gerçek yada sıradan usulde vergi mükellefi, daha önceden bakanlığın öteki hibe programından faydalanmış olmamak şartı aranmaktadır. Geçtiğimiz sene  aynı proje kapsamında 185 genç çiftçimize 5 milyon 550 bin lira destek verildi. Genç çiftçilerimizin gösterilen proje ve programaları iyi inceleyerek bu desteklemelerden yararlanmalarını bekliyoruz. Bu yıl 30 bin liraya kadar bağışlama desteği verilecektir” dedi.

Genç Çiftçi Hibe Kredisi

PROJE KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Genç Çiftçi Hibe

 • -Nüfusu yirmi binden azca olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihindeki ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve nüfusu 20 binden azca olan yerleşim birimlerinde yer edinen çiftçiler.
 •   Köyde yaşamlarını sürdüren 18-40 yaş aralığında tarımsal etkinlik gösteren veya göstermek isteyen gençler.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Bu bildirinin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.
 • Okur-yazar olmak.
 • Başvuru tarihi itibarı ile ücretli çalışıyor olmamak.
 • Müracaat tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.
 • Müracaat tarihi itinbari ile KDV, gerçek ve sıradan usulde vergi mükellefi olmamak.
 • Aynı proje mevzusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.
 • Genç çiftçi hibe desteği 3 yıl süreyle uygulanacak. Bu şartlar altında hibe desteğinden yararlanacak çiftçinin 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri içinde köyde yaşamaları gerekmekte.
 • Ödemeler ilgili yılın bütçesinden karşılanacak. Dolayısıyla 2016-2017 ve 2018’de proje başvuruları alınacak. Başvuran her insana destek verilmeyecek .Projesi biri olan genç çiftçilere destek verilecek.
 • Genç çiftçi hibe bu program kapsamında verilen hibe desteğinden yalnız bir defa yararlanabilecek. Aynı proje mevzusunda Bakanlığın diğer bağışlama programından yararlanan çiftçiler bu destekten yararlanamayacak. Herkese 30 bin lira verilmeyecek.
 • Genç Çiftçi hibe kredisine başvuru yapan, çiftçilerin kırsal alanda oturduğu yada ikamet etmeyi taahhüt etmiş olduğu yerleşim yerine bağlı olduğu il yada ilçe müdürlüklerine bireyin kendisinin yapılması şarttır.
 • Söz konusu bağışlama desteğinden yararlanmak isteyen genç çiftçi; başvurularını 13 Nisan – 12 Mayıs 2016 tarihleri içinde gıda tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine yapılacak.
Genç Çiftçiye 30 Bin TL

30 BİN TL HİBE İÇİN HANGİ PROJELER KABUL EDİLECEK?

 •  Hayvansal üretime yönelik;
 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,
 • Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,
 • Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,
 • Bitkisel üretime yönelik;
 • Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,
 • Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,
 • Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,
 • Kültür mantarı üretimi projelerini,
 • Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;
 • Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,
 • Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,
 • Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projelerini kapsıyor.

GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDA BAŞVURULAR İÇİN GÖTÜRÜLECEK EVRAKLAR:

 • Proje tanıtım formu.
 • İmzalı taahhütname.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.
 • Müracaat dilekcesi.
 • Var ise proje mevzusu kapsamında eğitim belgesi.
 • Proje konusu muhteviyatında varsa coğrafi işaret tescil belgesi.
 • Var ise yatırım yerinin genç çiftçiye ilişik olduğuna dair mülkiyet belgesi.
 • Var ise engelli, gazi yada birinci aşama şehit yakını olduğuna dair belge.
 • Mezuniyet belgesi sureti yada okur-yazarlık belgesi.

Hibe sözleşmesi için aşağıdaki belgeler istenir:

 • Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.
 • Yatırım yerine ait iyelik belgesi veya kira sözleşmesi.
 • Proje KDV hariç hazırlanır ve bağışlama ödemesi buna nazaran yapılır.

 

GERİ ÖDEME VE YAPTIRIMLAR NELERDİR ?

 • Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihindeki ve 6183 sayılı amme Alacaklarının tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine gore geri alınır.
 • Hak etmediği ödemenin yapılmasında ödemeyi alan, yasa dışı belge düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.
 • İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle ziraat Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Hibeden sağlanan malların mülkiyeti

Çiftçi Hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas alan proje içeriğindeki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonra 2 yıl süre ile değiştirmesi mümkün değildir,buna istinaden, il/ilçe müdürlükleri yılda en az 1 kere olmak üzere proje faaliyetlerini yerinde denetim eder ve rapora bağlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*